x close

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด

          ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ ความหมายดี สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด หรือตั้งชื่อลูก ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ใครที่กำลังหาชื่อเพราะ ๆ ชื่อเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันเสาร์อยู่ละก็ ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ

ชื่อมงคล

          การตั้งชื่อที่ดี มีความหมายมงคล ย่อมส่งผลดีต่อตัวของเจ้าของชื่อ โดยปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นิยมตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ที่มีการเลือกใช้อักษรในวรรคต่าง ๆ เช่น วรรคเดช วรรคศรี วรรคบริวาร เป็นต้น แต่ห้ามใช้อักษรที่อยู่ในวรรคกาลกิณีเด็ดขาด ซึ่งหลักการตั้งชื่อคนเกิดวันเสาร์นั้น หากจะให้ดี ควรมีความยาว 2-4 พยางค์ หากตั้งชื่อคนเกิดวันเสาร์ เพศชาย นิยมใช้อักขระ วรรคเดช ได้แก่ ย ร ล ว ส่วนเพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ และห้ามตั้งชื่อที่มีอักษรกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ โดยเด็ดขาด

          ซึ่งหากใครที่กำลังหาชื่อมงคล สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ หรือ ตั้งชื่อลูกเกิดวันเสาร์ อยู่ละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวม 100 รายชื่อคนเกิดวันเสาร์มาให้ได้เลือกกันแล้ว มีทั้งชื่อผู้หญิงและชื่อผู้ชาย นอกจากจะมีชื่อเพราะแล้ว ยังมีความหมายดีซ่อนอยู่อีกด้วยค่ะ

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ผู้หญิง

          1. กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

          2. กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

          3. กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง

          4. กนกวดี อ่านว่า กะ-หนก-วะ-ดี แปลว่า หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ

          5. กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

          6. กวินธิดา อ่านว่า กะ-วิน-ทิ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้ดีงาม

          7. กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

         
          8. กัลชนา อ่านว่า กัน-ชะ-นา แปลว่า ผู้สำเร็จ

          9. ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

          10. เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

ชื่อมงคล

          11. เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

          12. จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี

          13. จันทร์จรี อ่านว่า จัน-จะ-รี แปลว่า ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม

          14. จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน

          15. ชนาธินาถ อ่านว่า ชะ-นา-ทิ-นาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

          16. ชนาภัทร อ่านว่า ชะ-นา-พัด แปลว่า คนดี คนเจริญ

          17. ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา แปลว่า รัศมีรุ่งโรจน์

          18. ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้

          19. ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

          20. ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

ชื่อมงคล

          21. ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน แปลว่า ความสดชื่นรื่นเริง

          22. นรีกมล อ่านว่า นะ-รี-กะ-มน แปลว่า หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม

          23. นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

          24. พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

          25. พัชรพร อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเพชร

          26. ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

          27. ภวรัญชน์ อ่านว่า พะ-วะ-รัน แปลว่า ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
         

          28. ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค

          29. รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

          30. รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

ชื่อมงคล

          31. ลภัสรดา อ่านว่า ละ-พัด-ระ-ดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์

          32. ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด แปลว่า สาวสวย

          33. วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร

          34. วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

          35. ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
         
          36. ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง

          37. ศิกานต์ อ่านว่า สิ-กาน แปลว่า ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ

          38. ศิศิรา อ่านว่า สิ-สิ-รา แปลว่า น้ำค้าง


          39. ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ขาวสะอาด

          40. สลิลทิพย์ อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ แปลว่า น้ำทิพย์

          41. สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี แปลว่า ให้สำเร็จ

ชื่อมงคล

          42. สิรินดา อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

          43. สิรี อ่านว่า สิ-รี แปลว่า ศรี

          44. สุทัตตา อ่านว่า สุ-ทัด-ตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี

          45. สุธีมนต์ อ่านว่า สุ-ที-มน แปลว่า ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง

          46. หริกานต์ อ่านว่า หะ-หริ-กาน แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพระนารายณ์

          47. หัทยาพร อ่านว่า หัด-ถะ-ยา-พอน แปลว่า มีใจงาม


          48. อมราพร อ่านว่า อะ-มะ-รา-พอน แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา

          49. อมลรดา อ่านว่า อะ-มน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์

          50. อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันเสาร์ ผู้ชาย

          1. กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

          2. กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

          3. กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้

          4. กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

          5. กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ

          6. ขจรฤทธิ์ อ่านว่า ขะ-จอน-ริด แปลว่า มีอำนาจแผ่ไปทั่ว

          7. เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่


          8. คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

          9. จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

          10. จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน

ชื่อมงคล

          11. ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย

          12. ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในหมู่ชน

          13. ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

          14. ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน แปลว่า ผู้มีความปราดเปรื่อง

          15. ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด แปลว่า สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ

          16. เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

          17. เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

          18. ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

          19. ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

          20. ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

ชื่อมงคล

          21. ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย

          22. นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

          23. นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลศ

          24. ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

          25. ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

          26. ปริชญ์ อ่านว่า ปริด แปลว่า ผู้รอบรู้

          27. พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร


          28. พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

          29. ภากร อ่านว่า พา-กอน แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
         
          30. ภูริช อ่านว่า พู-ริด แปลว่า แผ่นดิน

ชื่อมงคล

          31. เมธัส อ่านว่า เม-ทัด แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์

          32. มนัสวีร์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-วี แปลว่า มีความตั้งใจ

          33. ยศวริศ อ่านว่า ยด-วะ-ริด แปลว่า ผู้เลิศด้วยยศ

          34. โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

          35. รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา

          36. รเมศ อ่านว่า ระ-เมด แปลว่า รื่นรมย์ ยินดี ชอบใจ

          37. วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

          38. วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก


          39. วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

          40. วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ

          41. วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

ชื่อมงคล

          42. ศรุต อ่านว่า สะ-รุด แปลว่า มีชื่อเสียง

          43. ศุภกฤต อ่านว่า สุ-พะ-กริด แปลว่า สร้างสิริมงคล สร้างความสุข

          44. สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

          45. สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

          46. เหมรัชต์ อ่านว่า เหม-รัด แปลว่า ทองและเงิน

          47. อดิศร อ่านว่า อะ-ดิ-สอน แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง


          48. ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน แปลว่า อำนาจ

          49. อริญชย์ อ่านว่า อะ-ริน แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

          50. อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

ชื่อมงคล

          การตั้งชื่อตามวันเกิดที่เป็นชื่อมงคลหรือชื่อเสริมดวง นอกจากจะเป็นสิริมงคลต่อเจ้าของชื่อแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ และหาชื่อคนเกิดวันเสาร์ หรือต้องการตั้งชื่อลูกวันเสาร์ละก็ สามารถนำชื่อดังกล่าวไปเลือกใช้ได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, horoscope.thaiorc.com, mahamodo.com

รวมชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

- ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี
- 200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ
- ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล  
- ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพราะ ๆ ความหมายดี 

          สำหรับผู้ที่เคารพบูชาเทพในศาสนาฮินดูที่กำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับสักการะบูชา ไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ เป็นไพ่เทพพยากรณ์ 78 ใบ ที่ถือกำเนิดมาจากความศรัทธาที่มีต่อเทพเชื้อสายต่าง ๆ ของผู้คนทั่วโลก กระบวนการตีความจากไพ่จะช่วยเปิดโลกพลังพิเศษแห่งดวงตาที่สาม ให้รับรู้โดยสัญชาตญาณ และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปลดล็อกความรู้สึกภายในเพื่อเปิดรับสิ่งดี ๆสำหรับผู้ที่ได้รับการทำนายได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด อัปเดตล่าสุด 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10:56:13 467,312 อ่าน
TOP