x close

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี

          ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี รวม 100 ชื่อเพราะ ๆ ชื่อเสริมดวง สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ใครที่กำลังหาชื่อมงคลวันพฤหัสบดี หรือ ชื่อลูกเกิดวันพฤหัสบดี อยู่ละก็ เราได้รวบรวมรายชื่อมงคล ความหมายดี สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมาฝากกันแล้วค่ะ

ชื่อมงคล

          "ชื่อ" ถือเป็นสิ่งเรียกแทนตัวบุคคล และยังเป็นพลังที่ส่งผลต่อเจ้าของชื่อให้มีชีวิตไปในทิศทางที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ธุรกิจ การค้า บริวาร รวมถึงการได้รับความเอ็นดูและเมตตาจากผู้ใหญ่ ทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรค ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ โดยผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี นิยมใช้อักขระ วรรคเดช คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ส่วนเพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี หรือ อ สระทั้งหมด จะใช้เป็นตัวอักษรนำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ แต่ห้ามใช้อักษรที่เป็นกาลกิณีเด็ดขาด ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น และควรมีความยาว 2-4 พยางค์

          ซึ่งหากใครที่กำลังหาชื่อลูกเกิดวันพฤหัสบดี หรือต้องการตั้งชื่อมงคล ตามวันเกิดละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวม 100 รายชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี มาฝากกันแล้วค่ะ โดยแบ่งเป็นรายชื่อผู้หญิง 50 ชื่อ และรายชื่อผู้ชาย 50 ชื่อ แต่ละชื่อเพราะ ๆ ความหมายดีทั้งนั้น แถมยังเป็นชื่อมงคล ชื่อเสริมดวงอีกด้วย

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี ผู้หญิง

          1. กชกร อ่านว่า กด-ชะ-กอน แปลว่า กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี

          2. กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด แปลว่า ใจนักปราชญ์

          3. กมลยุพา อ่านว่า กะ-มน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม

          4. กัญญาพัชร อ่านว่า กัน-ยา-พัด แปลว่า หญิงผู้มีค่าดุจเพชร

          5. กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

          6. กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน

          7. เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา แปลว่า มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน

          8. ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม

          9. จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

          10. จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้นาน ฉลาดนาน

          11. จีรวรรณ อ่านว่า จี-ระ-วัน แปลว่า ผู้สวยนาน

ชื่อมงคล

          12. ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

          13. ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

          14. ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง

          15. ฐิรญา อ่านว่า ถิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

          16. ณัฏฐิกา อ่านว่า นัด-ถิ-กา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความฉลาด

          17. ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

          18. ณิชกมล อ่านว่า นิด-กะ-มน แปลว่า ลูกนักปราชญ์

          19. บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า ดีและกล้าหาญ

          20. เบญญาพร อ่านว่า เบน-ยา-พอน แปลว่า ฉลาดด้วยความดี

          21. ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

          22. ปวริศา อ่านว่า ปะ-วะ-ริ-สา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

          23. ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ

          24. พชิรา อ่านว่า พะ-ชิ-รา แปลว่า เพชร

          25. พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

          26. พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ชื่อมงคล

          27. ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน แปลว่า มีโชคเป็นพร

          28. ภัควลัญชญ์ อ่านว่า พัก-วะ-ลัน แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค

          29. ภิญญาพัชญ์ อ่านว่า พิน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

          30. ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน แปลว่า รัศมีเรืองรอง

          31. รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

          32. รวิพร อ่านว่า ระ-วิ-พร แปลว่า ประเสริฐดุจพระอาทิตย์

          33. รุจิราพร อ่านว่า รุ-จิ-รา-พอน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

          34. วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
         
          35. วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

          36. วิรัลพัชร อ่านว่า วิ-รัน-พัด แปลว่า หายากดุจเพชร เพชรงาม

          37. วรุณพร อ่านว่า วะ-รุน-พอน แปลว่า พรจากสวรรค์

          38. ศิวาพร อ่านว่า สิ-วา-พอน แปลว่า พรของพระอิศวร

          39. ศุภิสรา อ่านว่า สุ-พิด-สะ-รา แปลว่า ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

ชื่อมงคล

          40. สรัลพร อ่านว่า สะ-รัน-พอน แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

          41. สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

          42. สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

          43. สุวพิชญ์ อ่านว่า สุ-วะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

          44. อคิราห์ อ่านว่า อะ-คิ-รา แปลว่า แสงอาทิตย์ สวยเด่น

          45. อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

          46. อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

          47. อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

          48. อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา แปลว่า เป็นใหญ่

          49. อชิรญาณ์ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า มีญาณอันรวดเร็ว

          50. อรัชพร อ่านว่า อะ-รัด-ชะ-พอน แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี ผู้ชาย

          1. กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

          2. กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

          3. ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า

          4. คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

          5. คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

          6. คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

          7. จารุพิชญ์ อ่านว่า จา-รุ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สง่างาม

          8. จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

          9. จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

          10. ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

          11. ชวัลกร อ่านว่า ชะ-วัน-กอน แปลว่า ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

          12. ชิษณุพงศ์ อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ

ชื่อมงคล

          13. ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ

          14. ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน แปลว่า ตำรา

          15. ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

          16. ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

          17. บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ

          18. บุรพล อ่านว่า บุ-ระ-พน แปลว่า มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง

          19. ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

          20. ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

          21. ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

          22. ปัณณ์ อ่านว่า ปัน แปลว่า หนังสือ

          23. พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

          24. พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

          25. พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์

          26. พิชญ์พงศ์ อ่านว่า พิด-พง แปลว่า ตระกูลนักปราชญ์

ชื่อมงคล

          27. ภูริณัฐ อ่านว่า พู-ริ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง

          28. ราเมศวร์ อ่านว่า รา-เมด แปลว่า พระรามผู้ยิ่งใหญ่
         
          29. รุจิภาส อ่านว่า รุ-จิ-พาด แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม รุ่งเรืองยิ่ง

          30. วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน แปลว่า ขุมทรัพย์

          31. วรายุส อ่านว่า วะ-รา-ยุด แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ

          32. วีริศ อ่านว่า วี-ริด แปลว่า ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

          33. วสุ อ่านว่า วะ-สุ แปลว่า สมบัติ

          34. ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

          35. ยศพล อ่านว่า ยด-สะ-พน แปลว่า มียศและมีพลัง

          36. ศิรชัช อ่านว่า สิ-ระ-ชัด แปลว่า นักรบผู้ยอดเยี่ยม

          37. ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล

          38. ศุภกิจ อ่านว่า สุ-พะ-กิด แปลว่า การงานดีเป็นมงคล

ชื่อมงคล

          39. ศุภพงศ์ อ่านว่า สุ-พะ-พง แปลว่า สายตระกูลที่ดีงาม

          40. ศุภวิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

          41. สพล อ่านว่า สะ-พน แปลว่า มีพลัง แข็งแรง

          42. สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

          43. สารัช อ่านว่า สา-รัด แปลว่า เกิดมาเพื่อแก่นสาร

          44. สุกฤษฎิ์ อ่านว่า สุ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี
         
          45. สุรพิชญ์ อ่านว่า สุ-ระ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

          46. เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด แปลว่า มีความเจริญอันดีเลิศ

          47. หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า น่าชื่นชมยินดี

          48. หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน แปลว่า เงินทอง

          49. อุกฤษฎ์ อ่านว่า อุก-กริด แปลว่า ประเสริฐสุด

          50. อภิวิชญ์ อ่านว่า อะ-พิ-วิด แปลว่า ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

          ครบแล้วสำหรับ 100 รายชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี มีชื่อไหนที่คุณชื่นชอบบ้างไหมคะ ทั้งนี้ การตั้งชื่อดี มีความหมายมงคล ไม่เพียงแต่จะมีชื่อเพราะ ๆ แล้ว ยังสามารถช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณดำเนินไปในทางที่ดีอีกด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, horoscope.thaiorc.com, mahamodo.com

รวมชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

- ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี
- 200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ
- ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล 
- ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด  
- ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพราะ ๆ ความหมายดี 

          สำหรับผู้ที่อยากตรวจดูดวงชะตาดูด้วยไพ่ยิปซี และ ไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ ก็สามารถเช็กได้เลย ทั้งดวงรายวันรายสัปดาห์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ราศีใด อยากรู้เรื่องความรัก การเงิน การงาน สุขภาพ รวมไปถึงคำเตือนที่ต้องระวัง ห้ามพลาด มาดูดวงจากลัคนาราศีเกิดของคุณกัน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี อัปเดตล่าสุด 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14:28:00 642,777 อ่าน
TOP