x close

ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี

          รวม ชื่อคนเกิดวันอังคาร 100 ชื่อเพราะ ๆ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ใครที่อยากรู้ว่าจะตั้งชื่อลูกเกิดวันอังคาร หรือตั้งชื่อตามวันเกิดอย่างไรดี วันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อมงคล มีความหมายดี สำหรับคนเกิดวันอังคารมาฝากแล้วค่ะ

ชื่อมงคล

          ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล เพราะชื่ออาจเป็นพลังส่งผลถึงชีวิตของเจ้าของชื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ชีวิตไม่มีอุปสรรค ทำสิ่งใดก็ราบรื่น ประสบความสำเร็จ โดยสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารควรตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ผู้ชายที่เกิดวันอังคารนิยมใช้อักขระในวรรคเดช ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น ส่วนเพศหญิงนิยมใช้วรรคศรี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม จะใช้เป็นตัวอักษรนำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ ยกเว้นอักษรกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง ทั้งนี้ ชื่อคนเกิดวันอังคารควรมีภาษาและความหมายที่เป็นมงคล และความยาว 2-4 พยางค์ค่ะ

          ซึ่งหากผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดที่กำลังมองหาชื่อใหม่ หรืออยากตั้งชื่อลูกที่เกิดวันอังคารละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวม 100 รายชื่อมงคลเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล มาฝากกันแล้วค่ะ โดยแบ่งเป็นชื่อผู้หญิง 50 ชื่อ และผู้ชาย 50 ชื่อ มาดูกันสิว่าจะมีรายชื่อใดที่เหมาะสมและโดนใจคุณบ้าง นอกจากชื่อมงคลแล้ว ยังมีเบอร์มงคล
ที่จะเสริมดวงชะตาได้อีกนะ
ชื่อคนเกิดวันอังคาร ผู้หญิง

          1. จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน แปลว่า ความประพฤติดี

          2. จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา แปลว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ

          3. จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม

          4. จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

          5. จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า มีชัยนาน

          6. ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี แปลว่า เป็นที่รักที่พอใจแห่งฝูงชน

          7. ชนิดาภา อ่านว่า ชะ-นิ-ดา-พา แปลว่า ให้เกิดรัศมี

          8. ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

          9. ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้

          10. ญาดา อ่านว่า ยา-ดา แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

ชื่อมงคล

          11. ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น

          12. ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ-ตา-รี แปลว่า มั่นคงและประเสริฐ

          13. ณฤดี อ่านว่า นะ-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในความรู้

          14. ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

          15. ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด

          16. ณัฏฐณิชา อ่านว่า นัด-ถะ-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

          17. ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-รี แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

          18. ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

          19. ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ

          20. ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

          21. ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา แปลว่า ความเสมอภาค

          22. ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา แปลว่า ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

          23. ทิพรดา อ่านว่า ทิบ-พะ-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

          24. ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

          25. ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

          26. ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน-ยะ-รัด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

          27. ธาริณี อ่านว่า ทา-ริ-นี แปลว่า ทรงไว้

          28. นพิน อ่านว่า นะ-พิน แปลว่า ใหม่ สด สาวเสมอ

          29. นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

          30. นลินนิภา อ่านว่า นะ-ลิน-นิ-พา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

ชื่อมงคล

          31. นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน แปลว่า บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว

          32. ปดิวรัดดา อ่านว่า ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐพร้อม

          33. ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

          34. พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          35. พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

          36. ภัทรภร อ่านว่า พัด-ทระ-พอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

          37. เมธาวี อ่านว่า เม-ทา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญา

          38. โยษิตา อ่านว่า โย-สิ-ตา แปลว่า สตรี

          39. รมิดา อ่านว่า ระ-มิ-ดา แปลว่า ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

          40. รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ

          41. ลภัสรดา อ่านว่า ละ-พัด-ระ-ดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์

          42. ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

          43. วรัทยา อ่านว่า วะ-รัด-ทะ-ยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

          44. วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

          45. สลิลทิพย์ อ่านว่า สะ-ลิน-ทิบ แปลว่า น้ำทิพย์

          46. สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์
         
          47. สุประวีณ์ อ่านว่า สุ-ประ-วี แปลว่า ฉลาดอย่างยิ่ง

          48. อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

          49. อารดา อ่านว่า อา-ระ-ดา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

          50. อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา แปลว่า ลูกสาว

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันอังคาร ผู้ชาย

          1. จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

          2. จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด

          3. จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน

          4. จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ แปลว่า มีอายุยืน

          5. จุฑาวุธ อ่านว่า จุ-ทา-วุด แปลว่า มีจุกเป็นอาวุธ

          6. ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

          7. ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์

          8. ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี แปลว่า ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย

          9. ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ แปลว่า ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา

          10. ชยุตม์ อ่านว่า ชะ-ยุด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐสุด

          11. ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในความรู้

          12. ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่

          13. ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น

          14. ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

          15. ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

          16. ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร

          17. ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
         
          18. ดลฤทธิ์ อ่านว่า ดน-ริด แปลว่า บันดาลให้เกิดฤทธิ์

          19. เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

          20. ตฤณ อ่านว่า ตริน แปลว่า หญ้า

ชื่อมงคล

          21. เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

          22. ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้มั่นคง

          23. ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก

          24. ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

          25. ธนบูรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

          26. ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์

          27. ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว

          28. ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด แปลว่า มีปัญญาเป็นธงชัย

          29. ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นปราชญ์

          30. นนทัช อ่านว่า นน-ทัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

          31. นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์

          32. นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

          33. บวรวิทย์ อ่านว่า บะ-วอน-วิด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

          34. บุญญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด แปลว่า สำเร็จด้วยบุญ

          35. บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

          36. ปณต อ่านว่า ปะ-นด แปลว่า น้อมไหว้

          37. ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

          38. ปราณนต์ อ่านว่า ปรา-นน แปลว่า ลม อากาศ

          39. ปรีชาพล อ่านว่า ปรี-ชา-พน แปลว่า มีกำลังความสามารถ

          40. ปิยวัฒน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก

ชื่อมงคล

          41. พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

          42. พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด แปลว่า ผู้มีพลัง

          43. พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด แปลว่า ชัยชนะของวีรบุรุษ

          44. ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

          45. ภัทรพล อ่านว่า พัด-ทระ-พน แปลว่า บุคคลที่ประเสริฐ

          46. รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน แปลว่า ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา

          47. รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ

          48. วราเมธ อ่านว่า วะ-รา-เมด แปลว่า ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ

          49. อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

          50. อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

          เป็นอย่างไรบ้างคะ มีชื่อไหนที่คุณชื่นชอบบ้างหรือเปล่า แต่แน่นอนว่าทุกชื่อที่กระปุกดอทคอมนำมาฝากกันในวันนี้ ล้วนเป็นชื่อมงคลที่มีความหมายดี ๆ และจะช่วยส่งเสริมชีวิตของคุณให้มีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นค่ะ ^_^

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, mahamodo.com, horoscope.thaiorc.com

รวมชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

- ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 
- 200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ 
- ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล 
- ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด  
- ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพราะ ๆ ความหมายดี 

          และสำหรับผู้ที่ต้องการทำนายฝันเพิ่มเติมด้วยไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ ก็สามารถนำผลการทำนายมาเทียบเคียง ไม่แน่ว่าผลจากคำทำนายอาจจะช่วยหนุนนำในเรื่องโชคลาภด้วยก็เป็นได้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2567 เวลา 18:02:30 636,971 อ่าน
TOP