x close

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล

          ชื่อคนเกิดวันศุกร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ใครที่ต้องการตั้งชื่อคนเกิดวันศุกร์ หรือ ตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์ วันนี้เรามีรายชื่อมงคล ชื่อเสริมดวง ความหมายดี สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มาฝากกันค่ะ

ชื่อมงคล

          การตั้งชื่อบุคคล นอกจากจะต้องดูชื่อที่มีความหมายดี มีสิริมงคลแล้ว การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ ก็เป็นสิ่งที่คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด โดยการตั้งชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผู้ชาย จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช ได้แก่ ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง ส่วนการตั้งชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผู้หญิงนิยมใช้ วรรคศรี ได้แก่ ตัว จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ แต่ห้ามใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว โดยเด็ดขาดค่ะ

          โดยใครที่ต้องการตั้งชื่อคนเกิดวันศุกร์ ไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งชื่อเสริมดวง หรือแม้แต่การตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวม ชื่อมงคลเพราะ ๆ ทั้ง 100 รายชื่อมาฝากกันแล้ว แบ่งเป็นชื่อผู้หญิง 50 ชื่อ และชื่อผู้ชาย 50 ชื่อ แต่ละชื่อมีความหมายดี มีสิริมงคล ใครชอบชื่อไหนก็ลองตัดสินใจเลือกดูนะคะ

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผู้หญิง

          1. กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

          2. กนกพิชญ์ อ่านว่า กะ-หนก-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง

          3. กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว

          4. กัญญาณัฐ อ่านว่า กัน-ยา-นัด แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

          5. กันติชา อ่านว่า กัน-ติ-ชา แปลว่า เกิดมาด้วยความรัก

          6. เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

          7. คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

          8. คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

          9. จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

          10. จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

ชื่อมงคล

          11. จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา แปลว่า รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก

          12. จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา แปลว่า มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ

          13. ฉันท์ชนิต อ่านว่า ฉัน-ชะ-นิด แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
         
          14. ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ

          15. ชญานี อ่านว่า ชะ-ยา-นี แปลว่า ผู้มีความรู้

          16. ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

          17. ชนม์นิภา อ่านว่า ชน-นิ-พา แปลว่า เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต

          18. ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

          19. ชัญญานุช อ่านว่า ชัน-ยา-นุด แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

          20. ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

          21. โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง

          22. ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา แปลว่า มีความรู้

          23. ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้

          24. ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ

          25. ฐิติชญา อ่านว่า ถิ-ติ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

ชื่อมงคล

          26. ณัฐณิชา อ่านว่า นัด-นิ-ชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์

          27. ณัฐธิดา อ่านว่า นัด-ทิ-ดา แปลว่า ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

          28. ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

          29. ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

          30. นิฏฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ

          31. นันท์นภัส อ่านว่า นัน-นะ-พัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

          32. บุญสิตา อ่านว่า บุน-สิ-ตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี

          33. เบญญา อ่านว่า เบน-ยา แปลว่า ฉลาด

          34. ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

          35. ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

          36. พนิตพิชา อ่านว่า พะ-นิด-พิ-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก

          37. พิชญานิน อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-นิน แปลว่า ผู้ทรงความรู้

          38. พาณิภัค อ่านว่า พา-นิ-พัก แปลว่า มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล

          39. พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

ชื่อมงคล

          40. ภัคนันท์ อ่านว่า พัก-คะ-นัน แปลว่า ยินดีในโชค

          41. ภาสินี อ่านว่า พา-สิ-นี แปลว่า มีความรุ่งเรืองสว่างไสว

          42. มนตกานต์ อ่านว่า มน-ตะ-กาน แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก

          43. มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา แปลว่า ผู้ที่คนนับถือ
         
          44. เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี แปลว่า ปราชญ์สตรี

          45. สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

          46. สุธีกานต์ อ่านว่า สุ-ที-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

          47. สุพิชญา อ่านว่า สุ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ฉลาดยิ่ง

          48. อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

          49. อติญา อ่านว่า อะ-ติ-ยา แปลว่า พิเศษ

          50. อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ผู้ชาย

          1. กฤตชญา อ่านว่า กริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

          2. กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

          3. กฤติน อ่านว่า กริด-ติน แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

          4. กฤติมา อ่านว่า กริด-ติ-มา แปลว่า นักปราชญ์

          5. กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

          6. กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม แปลว่า ดำเนินไปด้วยเกียรติ
         
          7. กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ

          8. เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

          9. เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

          10. เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

ชื่อมงคล

          11. คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า

          12. คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

          13. คณุตม์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

          14. คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

          15. คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย

          16. จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน

          17. เจตน์ อ่านว่า เจด แปลว่า ความคิด ความตั้งใจ

          18. ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

          19. ชญานิน อ่านว่า ชะ-ยา-นิน แปลว่า นักปราชญ์

          20. ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
         
          21. โชติภณ อ่านว่า โช-ติ-พน แปลว่า รุ่งโรจน์ด้วยการพูด

          22. ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า สร้างให้เป็นนักปราชญ์

          23. ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์

          24. ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

          25. เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

ชื่อมงคล

          26. เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

          27. ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
         
          28. ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด แปลว่า มีทรัพย์

          29. ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ แปลว่า ความเพียร ความรู้ ความอดทน

          30. นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น

          31. นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความสุข

          32. นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

          33. ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
         
          34. ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด แปลว่า ให้ชีวิต มีจิตเมตตา

          35. พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

          36. พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

          37. พุฒิธาดา อ่านว่า ทุด-ทิ-ทา-ดา แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง

          38. ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

          39. ภูมิพัฒน์ อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน

ชื่อมงคล

          40. มานเมตต์ อ่านว่า มาน-เมด แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ

          41. เมธัส อ่านว่า เม-ทัด แปลว่า ผู้มีปัญญา นักปราชญ์

          42. เมธาสิทธิ์ อ่านว่า เม-ทา-สิด แปลว่า สำเร็จด้วยปัญญา

          43. ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

          44. ศาตนันทน์ อ่านว่า สา-ตะ-นัน แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

          45. สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด แปลว่า ความสำเร็จ

          46. สิทธา อ่านว่า สิด-ทา แปลว่า ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง

          47. อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน แปลว่า ชีวิตที่มีค่ามาก

          48. อัฑฒ์ อ่านว่า อัด แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

          49. อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

          50. อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

          การเลือกชื่อที่มีความหมายมงคล อาจช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ หากใครที่กำลังหาชื่อคนเกิดวันศุกร์ หรือตั้งชื่อลูกเกิดวันศุกร์ ก็สามารถนำชื่อดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, horoscope.thaiorc.com, mahamodo.com

รวมชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

- ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี
- 200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ
- ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด  

          สำหรับสายมูผู้แสวงหาศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพื่อสักการะบูชา ไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์เป็นศาสตร์ทำนายโชคชะตาโบราณที่ถือกำเนิดมาจากความศรัทธาที่มีต่อเทพเจ้าของชนชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์จะช่วยเปิดโลกพลังพิเศษแห่งดวงตาที่สาม ให้รับรู้โดยสัญชาตญาณ และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปลดล็อกความรู้สึกภายในเพื่อเปิดรับสิ่งดี ๆ สำหรับผู้ที่ได้รับการทำนายได้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล อัปเดตล่าสุด 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:47:48 590,132 อ่าน
TOP