x close

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี

          ชื่อคนเกิดวันจันทร์ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ถ้าอยากรู้ว่าจะตั้งชื่อตามวันเกิดอย่างไรดี วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวม 100 รายชื่อ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ พร้อมคัดชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ สำหรับตั้งชื่อลูกหรือเอาไว้เปลี่ยนชื่อใหม่มาฝากกันแล้ว
 

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ นับว่าเป็นวันที่ตั้งชื่อได้ยากกว่าวันอื่น ๆ เนื่องจากมี "อ และสระทั้งหมด" เป็นอักษรตัวกาลกิณีที่ไม่ควรมีอยู่ในชื่อ เพราะจะทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้ เช่น สระอะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ใอ ไอ เป็นต้น ดังนั้น ชื่อของคนที่เกิดวันจันทร์จึงเลือกยากและมีให้เลือกน้อยมาก

          แต่ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาชื่อมงคลใหม่ ๆ หรืออยากตั้งชื่อลูกให้กับเด็กทารกที่เกิดวันจันทร์ วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวม 100 รายชื่อเพราะ ๆ ความหมายเป็นมงคล และไม่มีตัวกาลกิณี มาฝากกันแล้ว โดยจะแบ่งเป็นรายชื่อสำหรับผู้หญิง 50 ชื่อ และผู้ชาย 50 ชื่อ ดูสิว่าจะมีชื่อไหนบ้างที่เหมาะกับคุณ หรือลูกของคุณ มาเลือกดูกันเลย


ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ผู้หญิง

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          1. กช (กด)                                          หมายถึง ดอกบัว

          2. กชกร (กด-ชะ-กอน)                           หมายถึง กระพุ่มมือ

          3. กชพร (กด-ชะ-พอน)                          หมายถึง ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว

          4. กนก (กะ-หนก)                                  หมายถึง ทองคำ

          5. กนกพรรณ (กะ-หนก-พัน)                    หมายถึง ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

          6. กนกวรรณ (กะ-หนก-วัน)                      หมายถึง ผิวดั่งทอง

          7. กมล (กะ-มน)                                    หมายถึง ดอกบัว

          8. กมลพร (กะ-มน-พอน)                         หมายถึง ใจประเสริฐ

          9. กมลชนก (กะ-มน-ชะ-นก)                    หมายถึง ผู้เกิดจากใจ

          10. กรกฎ (กอ-ระ-กด)                            หมายถึง ปู, กลุ่มดาวรูปปู

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          11. กรกนก (กอน-กะ-หนก)                  หมายถึง แสงทอง ทองกร

          12. กรวรรณ (กอ-ระ-วัน)                      หมายถึง มีผิวพรรณงดงาม

          13. ขนบพร (ขะ-หนบ-พอน)                  หมายถึง แบบแผนที่ประเสริฐ

          14. คนธรส (คน-ทะ-รด)   
                     หมายถึง น้ำหอม

          15. จงกล (จง-กน)                               หมายถึง บัว, บัวสาย

          16. จรรยพร (จัน-ยะ-พอน)                    หมายถึง มีความประพฤติดี ประเสริฐ

          17. จรรยมณฑน์ (จัน-ยะ-มน)                 หมายถึง ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ

          18. จรส (จะ-หรด)                                หมายถึง แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง

          19. ชนมน (ชะ-นะ-มน)                         หมายถึง ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน

          20. ชลธร (ชน-ละ-ทอน)                       หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือ ทะเล, เมฆฝน

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          21. ชวกร (ชะ-วะ-กอน)                         หมายถึง ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

          22. ชวนชม (ชวน-ชม)                           หมายถึง ดึงดูดจิตใจให้อยากชม

          23. ดลพร (ดน-ละ-พอน)                        หมายถึง บันดาลพร

          24. ทรงพร (ซง-พอน)                            หมายถึง ทรงไว้ซึ่งพร มีพร มีความประเสริฐ

          25. ธนธรณ์ (ทะ-นะ-ทอน)                       หมายถึง ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

          26. ธนภรณ์ (ทะ-นะ-พอน)                       หมายถึง ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์

          27. ธมลวรรณ (ทะ-มน-วัน)                      หมายถึง มีผิวพรรณงาม

          28. นฏกร (นะ-ตะ-กอน)                          หมายถึง นักฟ้อนรำ

          29. นนทกร (นน-ทะ-กอน)                       หมายถึง กระทำความเพลิดเพลิน, สร้างความสุข

          30. นภสร (นบ-พะ-สอน)                         หมายถึง สระบนฟ้า, เมฆ

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          31. นรกมล (นอ-ระ-กะ-มน)                 หมายถึง เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น

          32. นวพร (นะ-วะ-พอน)  
                    หมายถึง พรใหม่, พร 9 ประการ

          33. บงกช (บง-กด)                            หมายถึง ดอกบัว

          34. ปฐมพร (ปะ-ถม-พอน)                   หมายถึง พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก

          35. ปณตพร (ปะ-นด-พอน)                  หมายถึง การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ

          36. พรกนก (พอน-กะ-หนก)                 หมายถึง ทองที่ประเสริฐ

          37. พรพรรณ (พอน-พัน)                     หมายถึง ผู้มีผิวพรรณดี

          38. พรรณวรท (พัน-วะ-รด)                  หมายถึง ให้พรคือผิวพรรณงาม

          39. พรสวรรค์ (พอน-สะ-หวัน)               หมายถึง ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด            

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          40. ภคพร (พะ-คะ-พอน)                      หมายถึง มีโชคเป็นพร

          41. ภรณ์ชนก (พอน-ชะ-นก)                 หมายถึง การเลี้ยงดูบิดา

          42. มนพร (มะ-นะ-พอน)                       หมายถึง มีใจประเสริฐ

          43. รณพร (รน-นะ-พอน)                      หมายถึง มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ

          44. วรกมล (วอ-ระ-กะ-มน)                    หมายถึง มีใจประเสริฐ

          45. วรรณกร (วัน-นะ-กอน)                    หมายถึง ผิวพรรณผ่องใส

          46. ศตพร (สะ-ตะ-พอน)                       หมายถึง มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

          47. ศมน (สะ-มน)                                หมายถึง ราตรี

          48. สวรส (สะ-วะ-รด)                            หมายถึง มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์

          49. สรรค์พร (สัน-พอน)                         หมายถึง ประเสริฐทุกอย่าง

          50. หรรษพร (หัด-สะ-พอน)                    หมายถึง เบิกบานด้วยความยินดี

ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ผู้ชาย

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          1. กนกพล (กะ-หนก-พน)                      หมายถึง มีพลังคือทอง

          2. กนต์ธร (กน-ทอน)   
                          หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก

          3. ขจร (ขะ-จอน)                                  หมายถึง ฟุ้งไป

          4. คมธรรม (คม-ทำ)                              หมายถึง ธรรมะที่เฉียบแหลม

          5. คมศร (คม-สอน)                               หมายถึง ลูกศรที่แหลมคม

          6. จักร (จัก) 
                                        หมายถึง อาวุธ

          7. ชนนน (ชะ-นะ-นน)                            หมายถึง การสืบเชื้อสาย

          8. ชยธร (ชะ-ยะ-ทอน)                          หมายถึง ทรงชัย

          9. ชยพล (ชะ-ยะ-พน)                           หมายถึง มีพลังคือชัยชนะ

          10. ฐปนนท์ (ถะ-ปะ-นน)                        หมายถึง มีความพอใจที่ตั้งมั่น

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          11. ณฐพงศ์ (นะ-ถะ-พง)                         หมายถึง เชื้อสายของนักปราชญ์

          12. ณรงค์ (นะ-รง)                                 หมายถึง การรบ

          13. ดนตร์ (ดน)                                      หมายถึง ดนตรี, เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง

          14. ทรงภพ (ซง-พบ)                              หมายถึง ทรงไว้ซึ่งโลก อุ้มโลก ทรงความเจริญ

          15. ธนดล (ทะ-นะ-ดน)                            หมายถึง บันดาลทรัพย์

          16. ธนพล (ทะ-นะ-พน)                           หมายถึง มีกำลังเป็นทรัพย์

          17. ธนวรรธน์ (ทะ-นะ-วัด)                        หมายถึง ความเจริญด้วยทรัพย์

          18. ธมกร (ทะ-มะ-กอน)                          หมายถึง แสงจันทร์

          19. นพกร (นบ-พะ-กอน)                         หมายถึง ผู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ

          20. นรพนธ์ (นอ-ระ-พน)                          หมายถึง ผูกใจคนอื่น

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          21. บรรพต (บัน-พด)                                    หมายถึง ภูเขา

          22. บรรณรต (บัน-นะ-รด)                              หมายถึง ผู้ยินดีในหนังสือ, ผู้คงแก่เรียน

          23. บวรพจน์ (บอ-วอน-พด)                           หมายถึง ถ้อยคำอันประเสริฐ

          24. ปกรณ์ (ปะ-กอน)                                    หมายถึง คัมภีร์

          25. ปวร (ปะ-วอน)                                        หมายถึง ผู้ประเสริฐ

          26. พงศธร (พง-สะ-ทอน)                             หมายถึง บรรพบุรุษ

          27. พงศกร (พง-สะ-กอน)                             หมายถึง สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

          28. พชรพล (พด-ชะ-ระ-พน)                        หมายถึง มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร

          29. ภพธร (พบ-ทอน)                                   หมายถึง ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

          30. ภพธรรม (พบ-ทำ)                                  หมายถึง ธรรมประจำภพ

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          31. ภพสรรค์ (พบ-สัน)                                 หมายถึง สร้างภพ สร้างโลก

          32. มนต์ธร (มน-ทอน)                                  หมายถึง ทรงไว้ซึ่งมนตร์ความขลัง

          33. ยงยศ (ยง-ยด)                                      หมายถึง มียศยั่งยืนนาน

          34. ยศพร (ยด-สะ-พอน)                               หมายถึง มียศอันประเสริฐ

          35. รตน (ระ-ตะ-นะ)                                     หมายถึง ความรื่นรมย์

          36. รมย์ (รม)                                              หมายถึง น่ารื่นรมย์

          37. ร่มธรรม (ร่ม-ทำ)                                    หมายถึง ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม, ร่มเงาแห่งความดี

          38. ลภน (ละ-พน)                                        หมายถึง การได้ลาภ

          39. วงศธร (วง-สะ-ทอน)                               หมายถึง ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล

          40. วรงค์ (วะ-รง)                                         หมายถึง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด, ศีรษะ

ชื่อคนเกิดวันจันทร์

          41. วรพล (วอ-ระ-พน)                               หมายถึง มีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ

          42. วรพงศ์ (วอ-ระ-พง)                              หมายถึง มีตระกูลดี

          43. วรภพ (วอ-ระ-พบ)                                หมายถึง มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

          44. วรยศ (วอ-ระ-ยด)                                 หมายถึง มียศอันประเสริฐ

          45. สพล (สะ-พน)                                      หมายถึง มีพลัง แข็งแรง

          46. สรณ์ (สอน)                                         หมายถึง ที่พึ่ง ที่ระลึก

          47. สหธรรม (สะ-หะ-ทำ)                             หมายถึง ธรรมอันเดียวกัน

          48. หรรษพล (หัด-สะ-พน)                           หมายถึง มีกำลังที่น่ายินดี

          49. หรรษยศ (หัด-สะ-ยด)                            หมายถึง ตำแหน่งที่น่าพอใจ

          50. หรรษธร (หัน-สะ-ทอน)                          หมายถึง ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

          ถึงแม้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะหาชื่อที่เหมาะกับวันเกิดได้ยากกว่าคนที่เกิดวันอื่น ๆ แต่เชื่อว่ารายชื่อที่กระปุกดอทคอมคัดมาฝากกันในวันนี้จะช่วยให้คุณเลือกชื่อที่เพราะ ๆ ความหมายดี ๆ ที่เหมาะกับตัวเองหรือลูกน้อยแรกเกิดของคุณกันได้นะคะ ^^

          ต้องการทำนายโชคชะตาในช่วงนี้ ให้ไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ หรือไพ่ยิปซี ช่วยพยากรณ์ จะเรื่องเงิน เรื่องทอง ความรัก และสุขภาพ ห้ามพลาด มาดูดวงจากลัคนาและราศีเกิดของคุณกันเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : royin.go.th, horoscope.thaiorc.com

รวมชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

- ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 
- 200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ 
- ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล 
- ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด  
- ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพราะ ๆ ความหมายดี 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี อัปเดตล่าสุด 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:56:11 1,058,332 อ่าน
TOP