x close

200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ

          ชื่อมงคล ใคร ๆ ก็อยากมี เพราะชื่อเป็นเสมือนตัวแทนของเรา ชื่อที่ดีจึงควรเป็นชื่อมงคลที่มีความหมายดี ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งชื่ออาจมีผลต่อดวงชะตาและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าของชื่อให้ไปในทิศทางต่าง ๆ อาจช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แต่หากชื่อนั้นมีตัวอักษรกาลกิณีอยู่ ก็อาจทำให้ชีวิตติดขัด ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นได้

ชื่อมงคล

          ซึ่งหากใครที่กำลังมองหาชื่อตามวันเกิดที่เป็นชื่อมงคล ความหมายดี สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืน หรือใครที่จะตั้งชื่อลูกเกิดวันพุธละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้คัดชื่อคนเกิดวันพุธกว่า 200 ชื่อมาฝากกันแล้ว โดยแยกเป็น ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน 100 ชื่อ และชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน 100 ชื่อ แบ่งตามเพศชายและหญิง จะมีชื่อใดที่เหมาะกับคนเกิดวันพุธบ้างนั้น มาเลือกดูกันเลยค่ะ

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน

          สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน หรือ ผู้ที่เกิดวันพุธตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเย็นวันพุธ เวลา 18.00 น. สามารถใช้ทุกตัวอักษรในการตั้งชื่อ ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ผู้หญิง

          1. กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

          2. กมลเนตร อ่านว่า กะ-มน-เนด แปลว่า ตางามดุจดอกบัว

          3. กานต์ธีรา อ่านว่า กาน-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

          4. กุลธิดา อ่านว่า กุน-ทิ-ดา แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

          5. เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

          6. เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา แปลว่า ยอดแห่งความปลอดภัย

          7. คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า

          8. ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา แปลว่า ผู้มีฐานะ

          9. ฐิติกร อ่านว่า ถิ-ติ-กอน แปลว่า สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต

          10. ณัฏฐา อ่านว่า นัด-ถา แปลว่า นักปราชญ์

          11. ณัฐนรี อ่านว่า นัด-นะ-รี แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

          12. ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

          13. ดุลยา อ่านว่า ดุน-ละ-ยา แปลว่า สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

          14. ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะ-วัน-รัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

          15. ธันยพร อ่านว่า ทัน-ยะ-พอน แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

          16. ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้

ชื่อมงคล

          17. นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน แปลว่า พรของพระราชา

          18. นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

          19. นารา อ่านว่า นา-รา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

          20. นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

          21. บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

          22. บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

          23. ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา แปลว่า นักปราชญ์

          24. ปภาณิน อ่านว่า ปะ-พา-นิน แปลว่า พูดเก่ง ท่องจำเก่ง

          25. ไปรยา อ่านว่า ไปร-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

          26. พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          27. พรรณวรส อ่านว่า พัน-วะ-รด แปลว่า ให้พรคือผิวพรรณงาม

          28. พริมา อ่านว่า พริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

          29. ภัคธีมา อ่านว่า พัก-ที-มา แปลว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

          30. ภัณฑิลา อ่านว่า พัน-ทิ-ลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข

          31. มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

          32. มุนินทร์ อ่านว่า มุ-นิน แปลว่า จอมนักปราชญ์

          33. ยุกตนันท์ อ่านว่า ยุก-ตะ-นัน แปลว่า ประกอบด้วยความยินดี

          34. เยาวเรศ อ่านว่า เยา-วะ-เรด แปลว่า หญิงสาวสวย

ชื่อมงคล

          35. รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว

          36. รวิสรา อ่านว่า ระ-วิ-สะ-รา แปลว่า เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

          37. ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

          38. ลักษณ์ณารา อ่านว่า ลัก-นา-รา แปลว่า มีรัศมีงาม

          39. ลัลนา อ่านว่า ลัน-ละ-นา แปลว่า สาวสวย

          40. วรดา อ่านว่า วอ-ระ-ดา แปลว่า ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ

          41. วรินยุพา อ่านว่า วะ-ริน-ยุ-พา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

          42. วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
         
          43. วิมลิน อ่านว่า วิ-มะ-ลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน
         
          44. ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน แปลว่า มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

          45. ศรุตา อ่านว่า สะ-รุ-ตา แปลว่า มีชื่อเสียง

          46. สิรินดา อ่านว่า สิ-หริ-นะ-ดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

          47. สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี แปลว่า ผู้มีโชค

          48. สุวิมล อ่านว่า สุ-วิ-มน แปลว่า กระจ่างและบริสุทธิ์

          49. อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

          50. อภิษฎา อ่านว่า อะ-พิด-สะ-ดา แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน ผู้ชาย

          1. กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน

          2. กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

          3. กีรติ อ่านว่า กี-ระ-ติ แปลว่า ผู้มีเกียรติ

          4. การิน อ่านว่า กา-ริน แปลว่า ผู้สร้าง ผู้กระทำ

          5. เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความเกษม

          6. เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

          7. คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

          8. คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

          9. ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส

          10. ฐิติวุฒิ อ่านว่า ถิ-ติ-วุด แปลว่า มีความเจริญมั่นคงตลอดไป

          11. ณรงค์ฤทธิ์ อ่านว่า นะ-รง-ริด แปลว่า มีฤทธิ์ในการรบ

          12. ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์

          13. ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์

          14. ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

          15. ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

ชื่อมงคล

          16. ทัพพ์ อ่านว่า ทับ แปลว่า ทรัพย์สมบัต

          17. ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง

          18. ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด แปลว่า การสร้างทรัพย์สมบัติ

          19. ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์

          20. ธีมา อ่านว่า ท-มา แปลว่า ผู้มีปัญญา

          21. ธาดา อ่านว่า ทา-ดา แปลว่า ผู้สร้าง

          22. นครินทร์ อ่านว่า นะ-คะ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง

          23. นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งคน

          24. นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด แปลว่า ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น

          25. บวรทัต อ่านว่า บะ-วอน-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

          26. บุณยกร อ่านว่า บุน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างคุณความดี สร้างบุญกุศล

          27. ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน แปลว่า คัมภีร์

          28. ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

          29. ปัณฑ์ธร อ่านว่า ปัน-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

          30. ปัณณวัฒน์ อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

ชื่อมงคล

          31. พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์

          32. พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด แปลว่า ความเจริญ

          33. พิชญุตม์ อ่านว่า พิด-ชะ-ยุด แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

          34. พิธิวัฒน์ อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยระเบียบแบบแผน

          35. ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ปกป้อง

          36. ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ

          37. ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

          38. ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร

          39. ยศนันท์ อ่านว่า ยด-สะ-นัน แปลว่า ยินดีในยศ

          40. ยศภัทร อ่านว่า ยด-สะ-พัด แปลว่า เจริญ หรือดีงามด้วยยศ

          41. รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน แปลว่า มีกำลังดุจพระอาทิตย์

          42. รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า การรบ นักรบ

          43. ลภัส อ่านว่า ละ-พัด แปลว่า สมบัติ, ลาภ

          44. วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร

          45. วรานนท์ อ่านว่า วะ-รา-นน แปลว่า ความยินดีในสิ่งประเสริฐ

          46. วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสิรฐ

          47. วศิน อ่านว่า วะ-สิน แปลว่า ผู้มีอำนาจ

          48. อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          49. อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

          50. อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน

          สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน หรือ ผู้ที่เกิดวันพุธตั้งแต่เวลา 18.01 น. ถึงเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 น. สามารถตั้งชื่อโดยใช้ได้หมดทุกตัวอักษร ยกเว้นตัวอักษรเหล่านี้ คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ผู้หญิง

          1. กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา แปลว่า เกียรติ

          2. กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

          3. กัญญาวีร์ อ่านว่า กัน-ยา-วี แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

          4. ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา แปลว่า มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

          5. คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

          6. คุณิตา อ่านว่า คุ-ณิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี

          7. จริญญา อ่านว่า จะ-ริน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องการเดินทาง

          8. จีรณา อ่านว่า จี-ระ-นา แปลว่า ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน

          9. จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด แปลว่า ผู้ประพฤติดี

          10. ฉันท์หทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า พอใจ มีฉันทะในใจ

          11. ฉันทิศา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

          12. ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

          13. ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว

          14. โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง

          15. ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา แปลว่า มีความรู้

          16. ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี แปลว่า ผู้มีความรู้

ชื่อมงคล

          17. ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ ความมั่นคง

          18. ฐิรยา อ่านว่า ถิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

          19. ฐิติชญา อ่านว่า ถิ-ติ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

          20. ณฐิตา อ่านว่า นะ-ถิ-ตา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

          21. ณัจฉรียา อ่านว่า นัด-ฉะ-รี-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์

          22. ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี แปลว่า ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

          23. ติณณา อ่านว่า ติน-นา แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

          24. ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

          25. ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

          26. ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา แปลว่า หญิงผู้มั่นคง

          27. ธิติสุดา อ่านว่า ทิ-ติ-สุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีปัญญา

          28. ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี

          29. นิจจารีย์ อ่านว่า นิด-จา-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ

          30. นิตา อ่านว่า นิ-ตา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี

          31. นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

ชื่อมงคล

          32. รัญชิดา อ่านว่า รัน-ชิ-ดา แปลว่า น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก

          33. รุจิษยา อ่านว่า รุ-จิ-สะ-ยา แปลว่า รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก

          34. รุจิกา อ่านว่า รุ-จิ-กา แปลว่า มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ

          35. ลลิตา อ่านว่า ละ-ลิ-ตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

          36. ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิต แปลว่า สาวสวย

          37. วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด แปลว่า ผิวพรรณเหมือนดอกบัว

          38. วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

          39. วิชชาพร อ่านว่า วิ-ชา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          40. ศตนันท์ อ่านว่า สะ-ตะ-นัน แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก

          41. ศิรัญญา อ่านว่า สิ-รัน-ยา แปลว่า ยอดแห่งความรู้

          42. ศุจินธรา อ่านว่า สุ-จิน-ทะ-รา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

          43. สรนันท์ อ่านว่า สอ-ระ-นัน แปลว่า มีความยินดีเป็นเลิศ

          44. สรัลนุช อ่านว่า สะ-รัน-นุด แปลว่า ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง

          45. สาธิดา อ่านว่า สา-ทิ-ดา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

          46. สิรินทร์ อ่านว่า สิ-ริน แปลว่า มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

          47. สุรัตนา อ่านว่า สุ-รัด-ตะ-นา แปลว่า แก้วที่ดีมีค่า

          48. อชิรญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า ผู้รู้รวดเร็ว

          49. อธิติยา อ่านว่า อะ-ทิ-ติ-ยา แปลว่า สูงส่ง

          50. อารดา อ่านว่า อา-ระ-ดา แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน ผู้ชาย

          1. กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

          2. กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

          3. กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

          4. กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

          5. คณิศร อ่านว่า คะ-นิ-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

          6. คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

          7. คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี

          8. จรณินท์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

          9. จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น

          10. จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิต แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

          11. ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

          12. ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

          13. ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาวน์ปัญญา

          14. ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          15. ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร

          16. ญาณัช อ่านว่า ยา-นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้

          17. ญาณาธร อ่านว่า ยา-นา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ชื่อมงคล

          18. ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส

          19. ฐีรวัฒน์ อ่านว่า ถี-ระ-วัด แปลว่า มีความเจริญตลอดไป

          20. ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

          21. ณัฏฐวี อ่านว่า นัด-ถะ-วี แปลว่า ผู้มีความฉลาด

          22. ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด แปลว่า มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ

          23. ดิษย์ อ่านว่า ดิด แปลว่า เป็นมงคล

          24. เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช
         
          25. เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม

          26. เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

          27. ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด แปลว่า มีเจตนามั่นคง

          28. ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

          29. ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด แปลว่า สมบัติมาก

          30. ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

          31. ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน แปลว่า มีทรัพย์

          32. นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

          33. นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด แปลว่า ผู้ชนะ

          34. นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน แปลว่า ไม่มีกิเลส

ชื่อมงคล

          35. ยชญ์ อ่านว่า ยด แปลว่า การบูชา การให้เกียรติ

          36. ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ

          37. โยธิน อ่านว่า โย-ทิน แปลว่า ผู้ชนะ

          38. รชต อ่านว่า ระ-ชะ-ตะ แปลว่า เงิน

          39. รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ

          40. วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

          41. วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

          42. วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

          43. วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์

          44. สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

          45. สุทธิชัย อ่านว่า สุด-ทิ-ไช แปลว่า ชัยชนะอันหมดจด

          46. สุทิวัส อ่านว่า สุ-ทิ-วัด แปลว่า วันดี วันเป็นสิริมงคล

          47. อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

          48. อธิศ อ่านว่า อะ-ทิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          49. อัครวินท์ อ่านว่า อัก-คระ-วิน แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

          50. อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

          การเลือกชื่อที่ดีมีความหมายมงคล อาจช่วยส่งเสริมชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งหากใครที่เกิดวันพุธกลางวัน และวันพุธกลางคืน ก็สามารถเลือกตั้งชื่อตามที่เราได้คัดมาฝากกันได้เลยค่ะ แต่ละชื่อทั้งเพราะแถมมีความหมายดีอีกด้วย ^^

ข้อมูลจาก : horoscope.thaiorc.com, mahamodo.com, thaigoodname.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2563 เวลา 11:47:59 399,712 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP