ธาตุสำคัญทั้ง 5 กับดวงชะตาของคุณ

ดูดวง
ธาตุสำคัญทั้ง 5 กับดวงชะตาของคุณ (Turtlebiz)

โดย  อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย)
        อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ (สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย)

            ในปัจจุบันนี้ กระแสความสนใจในเรื่อง "ฮวงจุ้ย" มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จาก ไม่ว่าคุณจะซื้อรถ ก็มักจะค้นหาว่าซื้อสีอะไรเหมาะกับเรา (สีถูกโฉลก) ซื้อบ้านก็จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลดูว่าซื้อบ้านทิศไหนดี หลังไหนเหมาะสมกับเรา (ดวงเรา) อยู่แล้วจะได้เจริญรุ่งเรือง ไปจนถึงใช้สีอะไรเข้ากับดวงเรา เป็นต้น 

            ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยโดยตรง หลาย ๆ ท่านคงเคยปรึกษาเรื่องเหล่านี้กับ "ซินแซ" ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ฮวงจุ้ยมาเป็นที่ปรึกษาและจัดปรับ เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นมงคลเหมาะสมกับเรา และสมาชิกในครอบครัว

            การปรับเปลี่ยนรวมถึงการเลือกใช้สิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำมาเสริมฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นการเสริมในบ้าน หรือปรับแต่งฮวงจุ้ยส่วนบุคคล (ใช้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เพิ่มเสริมดวง) นั้น ถ้าพวกเราได้รับรู้ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องย่อมมีโอกาสได้รับผลดีจากการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย จนสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิต คิดอ่านหรือกระทำอะไรก็ถูกจังหวะถูกโอกาส เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในรุ่นของตนเอง ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

            ส่วนท่านที่ได้รับข้อมูลความรู้ที่คลาดเคลื่อนหรือผิดหลักการ อาจทำให้พลาดโอกาสดี ๆ ในชีวิตที่สำคัญ ทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย เช่นมองเป็นเรื่องของความเชื่อ ความงมงาย กระทั่งมองว่าเป็นเรื่องเชิงไสยศาสตร์ไปเลยก็มี

            ดังนั้น ก่อนที่เราจะมาศึกษาว่าสิ่งใดสามารถเข้ากับเราได้ ใช้สิ่งของนั้น ๆ แล้ว จะช่วยเสริมดวงให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ อย่างไร เราจำเป็นที่จะต้องทราบก่อนว่าในศาสตร์ "ฮวงจุ้ย" นั้น เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา กับตัวเรา โดยการถอดรหัสความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของธาตุสำคัญ 5 ธาตุ (ระบบโหราศาสตร์จีน) คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ ซึ่งเป็นการนำพลังงานธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานจากแนวกระแสแม่เหล็กโลก ที่มีอยู่โดยรอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวคน ผ่านการคำนวณด้วยสูตรลับ อันเป็นศาสตร์โบราณที่ปราชญ์ผู้รู้หลายท่าน ได้สั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาหลายพันปี โดยแทนค่าหาความสัมพันธ์กัน ดังนี้

            1. ชะตาฟ้า (สภาพภูมิอากาศ) ในช่วงนั้น (ปีอะไร เดือนอะไร (ฤดูกาล) วันอะไร เวลาอะไร) ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถเตรียมตัวได้ เช่น ฤดูฝนเตรียมร่มติดตัว ฤดูหนาวเตรียมเสื้อหนาว เป็นต้น

            2. ชะตาคน (ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด) ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน แต่เราสามารถศึกษาหาค่าพลังงานที่ประจุในตัวเราตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมา ว่ามีพลังงานอะไรในตัวเราซึ่งจะอยู่ติดกับตัวเราตลอดชีวิต เพื่อที่จะได้ปรับตัวเรา หรือปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวเรา (ปรับฮวงจุ้ยเสริมบุคคล) ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ

            3. ชะตาดิน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับชะตาฟ้า และชะตาคนได้ ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือศาสตร์ "ฮวงจุ้ย" ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง

            พื้นฐานก่อนที่เราจะไปศึกษาว่า วัตถุธาตุอะไร สีอะไร ทิศทางไหน สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว อะไรที่เหมาะสมกับเราๆ จะต้องศึกษาตัวเราเองก่อนว่า แท้ที่จริงแล้วตัวเรานั้นมีรูปแบบทางพลังงานอะไรที่ประจุอยู่ในตัวเรา ตั้งแต่เกิด โดยศึกษาจาก ปี เดือน วัน เวลา ที่เกิด ด้วยวิธีการอ้างอิงธาตุทั้ง 5 ที่เป็นระบบโหราศาสตร์ของจีน โดยใช้ระบบ "ดวงจีนโป๊ยหยี สี่แถว" ซึ่งเราจะทราบว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเรานั้นเป็นคนดิถีธาตุอะไร (การที่เราเป็นคนธาตุอะไรนั้นไม่ได้ดูจากปีเกิดว่าเราเกิดปีอะไร เช่นปีนี้เป็นปีขาลทองใหญ่ มิใช่หมายความว่าเราเป็นคนธาตุทองใหญ่นะครับ จะต้องดูที่ดิถีที่เกิดครับ และต้องดูประกอบกันทั้ง ปี เดือน วัน ยามในการหาธาตุสำคัญครับ) ชอบธาตุอะไร ไม่ชอบธาตุอะไร ใช้สิ่งของ ใช้สี เลือกที่อยู่ทิศอะไรแล้วจะให้โทษหรือให้คุณก็จะต้องดู และจับคู่ความสัมพันธ์ กับดิถีธาตุของเรานั่นเอง 

            ซึ่งการวิเคราะห์ธาตุสำคัญของเรานั้น จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศึกษามาอย่างถูกต้อง เป็นผู้วิเคราะห์ให้เท่านั้น เนื่องจากถ้ามีการวิเคราะห์ธาตุสำคัญของเราผิดพลาด จะทำให้การปรับแต่ง หรือเสริมฮวงจุ้ยต่าง ๆ ของเรานั้น แทนที่จะได้รับคุณประโยชน์ กลับกลายเป็นได้รับโทษแทน ซึ่งที่จริงก็คือ "ดวงชะตา" ของมนุษย์นั่นเอง กล่าวคือ ลักษณะของพลังธรรมชาติที่ประจุเข้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรกของชีวิต (การหายใจครั้งแรก) ซึ่งแต่ละคนก็จะประจุพลังธรรมชาติแตกต่างกันตาม ปี เดือน วัน ยาม ของการถือกำเนิดแต่ละคน

            เพื่อให้นึกภาพความแตกต่างออก เด็กที่เกิดในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวจะมีสภาพร่างกาย และภูมิต้านทานแตกต่างจากเด็กที่เกิดในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อน และเพื่อให้ภาพในเรื่องของธาตุสำคัญชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้เราลองนึกภาพตามเด็กที่เกิดในเดือนหน้าหนาว เช่น เดือนพฤศจิกายน (กุน : ธาตุน้ำ) หรือธันวาคม (ชวด : ธาตุน้ำ) และในเวลากลางคืน คือระหว่างเวลา 21.00น. - 01.00น. (เวลากุน-ชวด ซึ่งเป็นธาตุน้ำ) ในปีกุนหรือปีชวด (ธาตุน้ำ) 

            พบว่า 3 ใน 4 หลัก (หลักปี เดือน ยาม) เด็กคนนี้ได้ประจุพลังงานในลักษณะ "ธาตุน้ำ" เข้าไปในร่างกาย ถือเป็นดวงชะตาที่มีธาตุน้ำรุนแรง ลักษณะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นคนหนาวง่าย เป็นต้น (หลักวันต้องได้รับการผูกดวงจากผู้เชี่ยวชาญ "ซินแส") ซึ่งในกรณีนี้บุคคลผู้นี้ถือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำมากเกินไป ซึ่งถ้าเราเสริมพลังงาน "ธาตุไฟ" เข้ามาอยู่เรื่อย ๆ ก็จะเป็นการปรับดวงชะตาให้ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ขาขึ้นตลอดเวลา ในทางกลับกับหากได้รับพลังงาน "ธาตุน้ำ" เข้ามาเพิ่มเติมอีกเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ก็จะยิ่งทำให้โครงสร้างดวงถูกบั่นทอนลงไป      

            จะเห็นได้ว่า ถ้าเราไม่ได้รับการวิเคราะห์ธาตุสำคัญของเราได้อย่างถูกต้อง แล้วเราอาจจะทำการบั่นทอนดวงชะตาของเราเองโดยไม่ได้ตั้งใจได้ กล่าวคือ ตั้งใจจะเสริมดวง แต่กลายเป็นทำร้ายดวงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

            การได้เรียนรู้รูปแบบทางพลังงานที่ประจุลงไปในตัวเราจากธาตุทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ หรือธาตุไม้ จะทำให้เราค้นพบเกี่ยวกับตัวตนของเราเองมากขึ้น ว่าตัวเรามีความสัมพันธ์กับโลก และสภาพแวดล้อมอย่างไร รวมทั้งทำให้มีความเข้าใจว่าคู่ครอง มิตรสหาย และคนในครอบครัวแต่ละคน จะมีพลังสะท้อนอันแตกต่างไปจากพลังของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเริ่มถักทอโยงใยเอาองค์ความรู้จากกฎธรรมชาติของธาตุทั้ง 5 เข้ามาสู่ชีวิตตน ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานในการที่เราจะใช้ในการปรับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ให้สอดคล้องกับตัวเรา เพื่อที่จะให้เรามีชีวิตอยู่อย่างผสานกลมกลืนเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน

            ลักษณะนิสัยของคนในธาตุต่าง ๆ (ในที่นี้จะ กล่าวถึงลักษณะที่แท้จริงตามดีถีธาตุ สัมพันธ์ถึงลักษณะการทำงานที่เหมาะสมกับดิถีธาตุนั้น ๆ ไม่ใช่ลักษณะภายนอกที่มักแสดงออกมาตามลักษณะของปีเกิด

       คนดิถีธาตุไม้

            นิสัยมีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ ขี้สงสาร กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่นไปข้างหน้า มีคุณธรรม ศีลธรรม มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ สมาธิดี หนักแน่น อดทน ตั้งใจ ดื้อ แข็ง โกรธง่าย ขี้สงสัย เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสน่ห์ อ่อนโยน มีเหตุผล รักสงบ อยู่ติดที่ ไม่แก่งแย่งชิงดี ไม่ชอบทะเลาะวิวาท

            ถ้าไม้มากเกินไป จะแข็งกระด้าง ดื้อด้าน ยอมหักไม่ยอมงอ เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใจร้อน ไม่ยอมใคร ขาดเหตุผล

            ถ้าไม้น้อยเกินไป อ่อนแอ ขาดความแข็งแกร่ง ขี้อิจฉา ขาดเมตตาจิต ไร้น้ำใจ ขี้สงสัย เจ้าเล่ห์

            คนธาตุไม้จะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อม ซึ่งได้แสดงความเป็นอิสรเสรี และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นคนที่ปลื้มกับการได้ทดลองทดสอบนวัตกรรมใหม่ ๆ มีความสามารถในการคิดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ระยะยาว ดังนั้นจึงควรประกอบอาชีพที่อ้างอิงวิชาการ วิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าเป็นหลัก จึงควรเลือกอาชีพที่ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้น ริเริ่ม สถาปัตยกรรม ไปจนถึงโบราณคดี

            การที่มีความเป็นศิลปินในตัว จะทำให้คุณเลือกทำงานในลักษณะที่ตนพึงพอใจ ส่วนความมีมนุษยธรรม จะทำให้คุณอยากทำงานเกี่ยวกับสังคม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก ในขณะที่การได้เดินทางอย่างมีอิสระ ได้สำรวจเสาะหา ก็จัดเป็นเรื่องหลักของชาวธาตุไม้ เพราะไม่ชอบการมีข้อผูกมัดอันใด

            คนธาตุไม้ที่ดิถีแข็งแรงหากได้ทำงานร่วมกับคนธาตุดิน จะช่วยทำให้ได้ปรับปรุงอุดมคติและเป้าหมายของตนให้ติดดินได้ นอกจากนี้คนธาตุดินยังช่วยกระตุ้นให้คุณกล้าเสี่ยง ช่วยปรับทัศนคติกับแผนของตัวเองอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นด้วย และมักจะนำโอกาสทางธุรกิจหรือโชคลาภมาให้กับคุณ และสามารถเสริมได้ด้วยการสวมแหวนหินอำพัน หรือพก หินเสริมธาตุดิน หินเสริมธาตุดินสีเหลืองแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุดินสีเหลืองแบบคู่  

            ส่วนคนที่ต้องการเสริมอำนาจ ให้ใช้หินที่มีเกล็ดทองภายใน และคนที่ต้องการเสริมในเรื่องของการสื่อสาร การแสดงความรู้สึกของตนออกมา รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอย่างลึกซึ้งให้ใช้ หินเสริมธาตุไฟ หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบคู่หิน เสริมธาตุไฟสีม่วงแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีม่วงแบบคู่ 

            แต่หากเป็นคนธาตุไม้ที่ดิถีอ่อน คุณจะทำงานได้ดีขึ้นถ้ามีคนธาตุน้ำ และธาตุไม้เหมือนกันร่วมทำด้วย แทนที่จะก้มหน้าก้มตาทำอยู่คนเดียว ถ้าในดวงชะตาไม่มีธาตุน้ำที่ราศีบนหลักใดเลย พึงเลี่ยงการร่วมงานกับคนธาตุทอง เพราะท่าทางอันหยิ่งยโสที่คิดว่าตัวเองสำคัญอยู่คนเดียวของคนธาตุนี้จะสร้าง ความขัดแย้งต่อวิสัยทัศน์ในอุดมคติของคุณ 

            ถ้าปัจจุบันคุณทำงานอยู่ในสภาพที่แวดล้อมที่ยุ่งยาก ให้ปรับปรุงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองด้วยการพกหินหยกสีเขียว หรือพกหินเสริมธาตุไม้ หินเสริมธาตุไม้สีเขียวแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไม้สีเขียวแบบคู่ หรือ หินเสริมธาตุน้ำ หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบคู่   

            อาชีพของคนธาตุไม้ มักมีลักษณะที่ทำเป็นแบบตัวต่อตัว เช่น เป็นที่ปรึกษา หรืออาชีพที่เกี่ยวกับการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในแบบที่คุณสนใจ ส่วนงานประเภทการบำบัดจิต ซึ่งต้องใช้ความทุ่มเทต่อสัมพันธ์ใกล้ชิด จะเป็นงานที่ทำให้คนธาตุไม้เกิดความรู้สึกอึดอัด แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม

            แต่งานด้านการบริหารอาจเป็นงานที่น่าเบื่อไปบ้าง เพราะคุณชอบความรื่นรมย์กับโลกกว้าง ชอบการได้เห็นคนอื่น ๆ ได้ปรับปรุงชีวิต ดังนั้นอาชีพการงานอันใดที่คุณสามารถช่วยผู้อื่นยกระดับมาตรฐานชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม ก็จัดเป็นอีกช่องทางที่เหมาะสมกับคุณ

        คนดิถีธาตุไฟ

            นิสัยกระตือรือร้น มองโลกชัดเจน มีมารยาท รักพวกพ้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ใจกว้าง มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เฉลียวฉลาด มีความเคารพผู้ใหญ่ มีน้ำใจกับผู้น้อย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เดินเร็ว พูดเร็ว น่าเกรงขาม แข็งแรง ใจร้อน ทำคุณบูชาโทษ (ทำดีแต่คนไม่เข้าใจ) 

            ถ้าไฟมากเกินไป จิตใจร้อน ขี้โมโห ลุยไม่รู้จักหยุด ยกตนข่มท่าน 

            ถ้าไปน้อยเกินไป จะเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ขี้อิจฉา เริ่มต้นกระตือรือร้น แต่เบื่อง่ายเลิกก่อนสำเร็จ

            คนธาตุไฟ เหมาะจะทำงานซึ่งตนได้เป็นศูนย์กลางความสนใจ เป็นผู้บงการ ชอบการที่จะได้เป็นผู้นำทางความคิด แทนที่จะยอมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในทีม ซึ่งธุรกิจด้านบันเทิง หรือวงการโฆษณาจัดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะสามารถปลดปล่อยพลังอันเริงโลด เหมือนเด็ก ๆ ได้ ส่วนอาชีพการสอน ก็จัดว่าดีสำหรับคนธาตุไฟ แต่ไม่สู้จะมีความอดทนมากพอ ในการที่จะสู้รบปรบมือลูกศิษย์ที่นอกลู่นอกทาง ที่คอยยั่วโทสะ

            ถ้าสามารถจัดสมดุล ระหว่างพลังบันดาลใจอันสูงลิ่วของธาตุไฟ กับประโยชน์ของธาตุไม้กับธาตุดินได้ ก็จะพบว่าสามารถจัดการกับแรงบันดาลใจและมโนภาพนั้น ให้ไปด้วยกันได้ดีกับการทำกิจการตนเอง หรือกับการอยู่หน้าเวทีที่มีไฟส่องหน้า 

            คนธาตุไฟที่ดิถีแข็งแรง ควรจัดความสมดุลพลังงานในตัวให้อาชีพการงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเสริมธาตุดิน เติมใส่เข้าไปในสภาพแวดล้อมของตนด้วยการนำก้อนหิน หรือรูปปั้นแกะสลักมาจัดวางที่ห้องทำงานหรือในบริเวณที่ทำงาน ถ้ามีอาชีพเป็นพนักงานขายให้พกหาหินสีน้ำตาลเข้ม เหลือง ส้ม หินเสริมธาตุดิน หินเสริมธาตุดินสีเหลืองแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุดินสีเหลืองแบบคู่ ติดกระเป๋าไว้เพื่อเสริมความคงเส้นคงวา และความอดทนกับคนรอบข้างผู้ที่มีแรงบันดาลใจน้อยกว่า หรือพกหินเสริมธาตุน้ำ หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบคู่  เพื่อเสริมดวงในเรื่องโชคลาภให้การงานราบรื่น และเงินทองไหลมาเทมา

            ถ้าเป็นคนธาตุไฟอ่อน ควรเสริมธาตุไม้ และธาตุไฟตกแต่งสภาพแวดล้อมของตน ด้วยการนำเอาต้นไม้มาตกแต่งภายในที่ทำงานมาก ๆ ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีสีแดงจะยิ่งดีเป็นพิเศษเติมแต่งสำนักงานให้มีสีสันที่สด ใสจะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจ และเสริมชื่อเสียงให้โดดเด่น นอกนี้ให้พกพาหินสีเขียวเข้ม (เช่น มรกต มาลาไคต์ กรีนอเวนทูรีน หรือหยกเขียว) หินเสริมธาตุไม้ หินเสริมธาตุไม้สีเขียวแบบเดี่ยวหินเสริมธาตุไม้สีเขียวแบบคู่ หรือ หินเสริมธาตุไฟ หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบคู่ หินเสริมธาตุไปสีม่วงแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีม่วงแบบคู่ ติดตัวเอาไว้เสริมพลัง 

            ควรเลี่ยงการทำงานใกล้น้ำ หรืออยู่ใกล้คนธาตุดินจอมบงการ ซึ่งจะดูดพลังงานของคุณไปจนทำให้รู้สึกหมองหม่น ไม่พึงพอใจอันส่งผลให้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หรือมักทำอะไรวูบวาบตามอารมณ์ ควรหนีจากพลังงานจากคลื่นอารมณ์อ่อนไหว ที่วูบวาบรายล้อมไปอยู่ห่าง ๆ เสียจะดีกว่า

       คนดิถีธาตุดิน 

            มีนิสัยชอบเดินทางสายกลาง อดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น เป็นผู้ใหญ่ เชื่อใจได้ ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปากกับใจตรงกัน ระมัดระวัง พึ่งพาได้ จริงใจ น่าเชื่อถือ เห็นใจผู้อื่น อ่อนนอกแข็งในพอใจสิ่งที่มีอยู่ อ่อนโยน อารมณ์ดี เปลี่ยนแปลงไม่เก่ง นิ่ง ช้า ความรู้สึกไม่ไว

            ถ้าดินมากเกินไป ดื้อด้าน โง่เขลา ชอบสบาย เกียจคร้าน ไม่มีความอดทน เหนื่อยง่าย

            ถ้าดินน้อยเกินไป เปลี่ยนสภาพง่าย ชอบแก้แค้น ขี้สงสัย อิจฉา คิดเล็กคิดน้อย ไม่มองการณ์ไกล ตัวเล็กชอบทำงานใหญ่ เบื่อง่าย ปากกับใจไม่ตรงกัน ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีเครดิต เห็นแก่ตัว ขี้เหนียว น่ารังเกียจ ไม่เชื่อใคร

            คนธาตุดิน เหมาะจะทำงานเบื้องหลังจัดว่าดีที่สุด เพราะสามารถรับผิดชอบงานต่าง ๆ ผลักดันให้เสร็จสิ้นได้ และยังเป็นศูนย์กลางในการกระจายงานได้เมื่อจำเป็น แล้วยังมีทักษะในการพินิจพิเคราะห์ และพลังอำนาจในการควบคุมอันดีเยี่ยม มีวิธีการแสดงออกอย่างนุ่มนวล และมาดมั่น ความคิดอ่านหรือแผนการต่าง ๆ ล้วนไตร่ตรองไว้เป็นอย่างดีโดยอิงสามัญสำนึกเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้อารมณ์วูบวาบหรือความคิดหวือหวา

            นิสัยความเป็นคนเชื่อถือได้ของคนธาตุดิน ทำให้คนอื่นไว้วางใจในความทุ่มเท และความจงรักภักดี ถ้าพบเพื่อนร่วมงานธาตุไฟที่จะดูร้อนระอุ และเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปสักหน่อย แต่คุณก็สามารถทำให้คนเหล่านั้นเกิดความปลาบปลื้มต่อวิสัยทัศน์อันเต็มไป ด้วยแรงบันดาลใจของคุณได้ซึ่งเป็นการนำความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติขึ้นมา

            แต่การทำงานกับคนธาตุไม้ อาจทำให้ชาวธาตุดินเกิดความสับสนหัวหมุนติ้วได้เช่นกัน คุณมีลักษณะที่ต้องการความคงเส้นคงวา และมีความระวังตน ชอบที่จะอยู่อย่างสงบเงียบ และพึ่งพาตนเองมากกว่าจะพึ่งพิงคนธาตุไม้ ซึ่งเป็นพวกที่ความคิดกระเจิดกระเจิง ชอบลองของ แบบที่คนธาตุดินรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานในการปลูกขึ้นมาให้เป็น จริง ถ้าคุณสามารถจัดสมดุลระหว่างความสมเหตุสมผล และการพัฒนาความสามารถเชิงศิลปะ โดยอาศัยประโยชน์จากชาวธาตุไฟ และธาตุทอง คุณจะพบว่าการพึ่งตนเอง และยืนหยัดสู้นั้นส่งผลลัพธ์อันดีได้ ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้หมดความอดทนพากันรามือไปแล้ว

            คนธาตุดินที่ดิถีอ่อนควรเติมพลังธาตุไฟในที่ทำงาน ด้วยการตั้งโคมไฟสีแดง หรือชมพูไว้หลังโต๊ะ และแขวนกระจกตรงบริเวณที่ทำงาน เพื่อสะท้อนพลังงานให้ไหลเวียนในสถานที่ทำงานได้มากขึ้น หรือพก หินเสริมธาตุไฟ หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบคู่ หินเสริมธาตุไปสีม่วงแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีม่วงแบบคู่ หรือ หินเสริมธาตุดิน หินเสริมธาตุดินสีเหลืองแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุดินสีเหลืองแบบคู่ ก็สามารถช่วยเสริมได้

            อาชีพของชาวดินอาจจะครอบคลุม นับตั้งแต่การงานในแวดวงการจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือการเมือง ไปจนถึงนักค้าวัตถุโบราณ นักวาดภาพศิลปิน นักเต้นรำและนักดนตรี คนธาตุดินผู้ปลื้มการอยู่กลางแจ้งอาจชอบทำสวน ภูมิสถาปัตย์หรือมัณฑนศิลป์

            คนธาตุดินเป็นผู้มีความสามารถมากกว่าธาตุใด ๆ แต่ควรต้องมั่นใจด้วยว่าอาชีพที่เลือกดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเลือกทำ นั้นเหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการอยู่อย่างสงบของคุณ

        คนดิถีธาตุทอง

            เป็นคนเด็ดขาด ชัดเจน แข็งแกร่ง มีเหตุผล ยึดถือหลักการ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ใจใหญ่

            ถ้าทองมากเกินไป ก้าวร้าว โหดเหี้ยม หูเบา ชอบทะเลาะวิวาท ป่าเถื่อน ฆ่าสัตว์

            ถ้าน้อยเกินไป ไม่เด็ดขาด คิดแล้วคิดอีก หนักไม่เอาเบาไม่สู้ โลภมาก ขี้ขลาด ไม่มีศักดิ์ศรี ไร้น้ำใจ หน้าไหว้หลังหลอก

            คนธาตุทอง จะทำงานได้ดีที่สุดในอาชีพการงานแบบที่ตนได้เป็นผู้ควบคุมบงการ เพราะมีนิสัยเป็นคนไม่ชอบถูกเจ้านายสั่งการ และเห็นว่าการทำงานเป็นทีมหรือการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับ นิสัยที่ชอบทำอะไรตามลำพังของตน ดังนั้นงานแบบฉายเดี่ยวจะเหมาะกับคุณมากที่สุด คนธาตุทองส่วนใหญ่เป็นคนทะเยอทะยาน รักการมีชื่อเสียงหน้าตา แต่ก็พร้อมที่จะทำงานเบื้องหลังในการต่อรองงานใหญ่ แล้วชี้นิ้วให้คนอื่นไปทำแทน

            คุณมักจะวางตัวแบบรักษาระยะห่างกับคนอื่น และพยายามคุมสติให้เยือกเย็นอยู่ในโลกกว้างใบนี้ ซึ่งหมายถึงคุณสามารถจะเล่นบทโหดได้ไม่ยั้งเมื่อใดที่นึกอยากจะทำ

            ถ้าคุณเป็นธาตุทองแข็งแรง จะรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ร่วมกับคนธาตุดินหรืธาตุทองด้วยกัน ส่วนคนธาตุไฟจัดว่าหวือหวา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ (พกหินเสริมธาตุไฟ เสริมได้) หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบเดี่ยวหินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบคู่ หินเสริมธาตุไปสีม่วงแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีม่วงแบบคู่แต่ ก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองและอารมณ์ร้อน ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกับเป้าหมายแห่งความทะเยอทะยานของคนธาตุทอง เพราะชาวธาตุไฟต้องการที่จะให้คนธาตุทองกระทำตามคำชี้นำอันชัดเจนของเขาเองเท่านั้น

            การที่มีคนธาตุน้ำอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานจะให้ประโยชน์ใหญ่หลวงกับคนธาตุทองที่มีพลังดิถีแข็งแรง (พกหินเสริมธาตุน้ำ เสริมได้) หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบคู่ เพราะจะช่วยเตือนให้คิดถึงความจำเป็นในเรื่องของการสื่อสาร และแสดงความรู้สึกของตนออกมา รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

            คนธาตุทอง ได้ชื่อว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในแวดวงอาชีพที่ตนอยู่ และสามารถจัดความสมดุลระหว่างความชอบอยู่คนเดียว กับความจำเป็นในการใช้พลังเรี่ยวแรงทางกาย และสมองเพื่องานได้ดี อาชีพที่ควรเลือกสรร ก็คือ ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ งานนักสืบ ตรวจสอบ ไต่สวน ค้นคว้า งานเกี่ยวกับทะเล ภารกิจเสี่ยงอันตราย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ตลาดหุ้นการลงทุนเก็งกำไร และอาชีพอื่น ๆ ในแนวนี้

            การประกอบอาชีพทางด้านการบำบัดเยียวยานั้น ก็เหมาะสมดี เนื่องจากได้ใช้ประโยชน์จากนิสัยชอบสำรวจตรวจตรา รวมทั้งความสามารถในการวางตัวแบบรักษาระยะห่างระหว่างกันพอควร และรู้จักการสงบนิ่งได้ในยามวิกฤติ คุณมีความสามารถตามธรรมชาติในการเป็นผู้รับฟัง แม้บางครั้งจะเอ่ยติติงบ้างก็ตาม

            คนธาตุทอง ผู้เต็มไปด้วยเจตนามาดมั่น ทำงานหนักเพื่อความสำเร็จเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังพึ่งพากำลังใจหรือคำชมเชยจากผู้ใดเพื่ออนาคตของตน ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือว่าชอบทำงาน ฉายเดี่ยว และเด็ดขาด

       คนดิถีธาตุน้ำ

            เป็นคนสมองแจ่มใส เฉลียวฉลาด วางแผนลึกซึ้ง คล่องแคล่ว ทำเป็นทุกอย่าง เรียนรู้เร็ว ความรู้สึกไว กระตือรือร้น รู้ผิดรู้ถูก ความรู้กว้างขวาง รวดเร็ว ว่องไว อดทนสูง สุภาพ อ่อนโยน ประหยัด อารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ขี้ขลาด คิดเล็กคิดน้อย ใจน้อย เก็บอารมณ์ กามารมณ์สูง

            ถ้าน้ำมากเกิน ชอบบุกตะลุย มีเล่ห์เหลี่ยม แผนการมาก ยอกย้อน โลเลเปลี่ยนใจง่าย

            ถ้าน้ำน้อยเกิน ใจไม่ถึง ไม่มีอุบาย ใจแคบ คิดเล็กคิดน้อย โง่อวดฉลาด ฉวยโอกาส

            คนธาตุน้ำ เป็นประเภทที่ต้องการจะเอ่ยปากพูดจาสื่อสาร เพราะถ้าไม่ได้แบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น ก็จะเก็บกดอึดอัดกลายเป็นสภาพที่เหมือนภูเขาน้ำแข็ง แล้วสุดท้ายก็จะถล่มลงกลายเป็นคลื่นที่โถมพรูแบบยั้งไม่อยู่ จึงต้องมีผู้คนอยู่รอบข้างถึงจะรู้สึกรื่นรมย์กับการทำงานได้ นอกจากนี้คนธาตุน้ำ ยังต้องการมีอิสระที่จะไปไหนได้ตามใจตนเองในเวลาที่เกิด อารมณ์วูบวาบแบบคาดเดาไม่ได้ขึ้นมา ดังนั้นอาชีพที่ต้องเดินทางหรือเคลื่อนไหวไปได้เรื่อยๆ จึงจัดว่าเหมาะสมกับธรรมชาติอันอยู่ไม่สุขของคนธาตุนี้ วงการบันเทิง ท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน จึงน่าเข้ากับนิสัยของคนธาตุนี้เป็นพิเศษ

            จัดว่าเป็นคนที่มีศิลปะในการชักจูงหว่านล้อม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถอันล้ำค่าของคุณก็คือทักษะการเขียน การพูด และความสามารถในการแสดงตน คุณอาจชอบดนตรีและศิลปะ แต่เมื่อได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใดไปแล้ว คุณก็จะทำงานได้อย่างสงบสุขและน่าพึงพอใจยิ่ง 

            อาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะกับคนธาตุน้ำ ก็คือ อาชีพการช่วยเหลือ บำบัด จิตแพทย์ ที่ปรึกษา หรือการพยาบาล รวมทั้งการสอน การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อกับสาธารณชน งานหนังสือพิมพ์ สิ่งสำคัญก็คือต้องหาเวลาพักผ่อนคลายเครียดตามลำพังด้วย เพราะคุณมักตระหนักถึงผู้คนรอบข้างมากเกินไป

            คนธาตุน้ำที่ดิถีแข็งแรง ควรนำสิ่งที่เป็นธาตุไม้มาจัดวางไว้ในสภาพแวดล้อมใน ที่ทำงานของคุณ จะเป็นไม้แกะสลักหรือต้นไม้แนวสูง (แต่ควรเลี่ยงต้นไม้ที่ห้อยระย้า ที่สกัดกั้นพลังงานอันเปลี่ยนแปรของคุณ) หรือพกพาหินเสริมธาตุไม้ หินเสริมธาตุไม้สีเขียวแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไม้สีเขียวแบบคู่  การร่วมงานกับคนธาตุไม้ ก็จะทำให้คุณเป็นอิสระ ไม่ด่วนตัดสินเรื่องใด ๆ ส่วนคนธาตุไฟมักจะนำโอกาสทางธุรกิจหรือโชคลาภมาให้คุณ หรือพกหินเสริมธาตุไฟ หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีชมพูแบบคู่ หินเสริมธาตุไปสีม่วงแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุไฟสีม่วงแบบคู่ เสริมเรื่องโชคลาภการงานก็ได้

            ถ้าเป็นคนธาตุน้ำดิถีอ่อน หากต้องทำงานร่วมกับคนธาตุไฟ มักจะทำให้คุณเหนื่อยล้า และการทำงานกับคนธาตุดินจะทำให้คุณรู้สึกว่า ไม่สามารถขยับเขยื้อนไปจากโต๊ะทำงานได้เลย หรือต้องใช้ทักษะการสื่อสารจนหมดเรี่ยวหมดแรง จะดีที่สุดถ้าได้ทำงานร่วมกับคนธาตุทองจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถพกหินเสริมธาตุน้ำ  หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบเดี่ยว หินเสริมธาตุน้ำสีฟ้าแบบคู่ ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภการงานให้เราก็ได้

            จุดอ่อนของคนธาตุน้ำ ก็คือ ความไม่มั่นคงภายในจิตใจ ที่บางครั้งจะดูเสมือนเอาแน่เอานอนไม่ได้ คล้ายกับน้ำในแก้วที่ดูนิ่ง แต่พอถูกกระทบเพียงเล็กน้อย ก็เกิดความสั่นไหว และพร้อมจะเผ่นหนีจากสถานการณ์ ในขณะที่คนอื่นยังหมกมุ่นอยู่กับความท้าทายนั้น
 

 

 

 

 


 ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายวัน ดูดวงแม่น ๆ คลิกที่นี่

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ

 


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 


ธาตุสำคัญทั้ง 5 กับดวงชะตาของคุณ โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:05:21 53,350 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ธาตุสำคัญทั้ง 5 กับดวงชะตาของคุณ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP